تحلیل بنیادی مقدماتی (دوره ۵)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان 270,000 تومان

تحلیل بنیادی با ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت، ارزندگی آن را مشخص می کند. در این روش مواردی نظیر میزان فروش

9
450,000 تومان 270,000 تومان

تحلیل بنیادی مقدماتی (دوره ۳)

5.00 5 رای
450,000 تومان 270,000 تومان

تحلیل بنیادی با ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت، ارزندگی آن را مشخص می کند. در این روش مواردی نظیر میزان فروش، درآمدها و هزینه های شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.

49
450,000 تومان 270,000 تومان

تحلیل بنیادی مقدماتی (دوره ۴)

بدون امتیاز 0 رای
525,000 تومان 315,000 تومان

تحلیل بنیادی با ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت، ارزندگی آن را مشخص می کند. در این روش مواردی نظیر میزان فروش

23
525,000 تومان 315,000 تومان