تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۲)

3.33 3 رای
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

42
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۴)

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

14
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۳)

5.00 1 رای
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

38
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۱)

4.00 1 رای
450,000 تومان 270,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

55
450,000 تومان 270,000 تومان