درباره من

  • تحلیلگر و مدرس و مشاور بازارهای مالی
  • مدرس و مشاور دوره های کلوپ سرمایه گذاران موفق آساسرمایه از سال ۹۶
  • موسس و مدیر بورس بانو
  • مدرس دوره های آکادمی سرمایه گذاران موفق آسا سرمایه از سال ۹۵
  • تحلیلگر بیکسو تی وی و آسا تی وی از سال ۹۵