درباره من

  • دکترای اقتصاد مالی و اسلامی
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  • مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه
  • مولف کتب تحلیلی بورس