سبد خرید 0

دیگران اعتماد کرده اند

1200ساعت دوره آموزشی
320دوره آموزشی
900دانشجو در آموزین

چگونه در خانه بیآموزین؟

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

[btnsx id=”35275″ text=”بیشتر درباره آموزین”]

دوره های اخیری که می توانید از خانه بیآموزین

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تکنیکال کاربردی

این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد و متن ساختگی در آن قرار می گیرد. این یک متن ساختگی می باشد.

پنجشنبه ۲۵ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۱۹

رایگان

[btnsx id=”35275″ text=”ثبت نام دوره” full_width=”1″ wrap_center=”1″]

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[btnsx id=”35275″ text=”سایت آموزین را میبینم” wrap_center=”1″]

سوالی برایتان پیش آمده؟

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

تلگرام

@farabi_amoozesh

تماس

۱۵۶۱ داخلی ۵۶۰۶

ایمیل

amoozin@irfarabi.com

دوره های مبتدی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان 270,000 تومان
9
450,000 تومان 270,000 تومان
39
450,000 تومان 270,000 تومان
111
100,000 تومان 20,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان
11
300,000 تومان 180,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان
18
300,000 تومان 180,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 225,000 تومان
14
375,000 تومان 225,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 187,500 تومان
20
375,000 تومان 187,500 تومان
5.00 1 رای
375,000 تومان 225,000 تومان
38
375,000 تومان 225,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
61
1,000,000 تومان
50
1,000,000 تومان

دوره های مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان 270,000 تومان
9
450,000 تومان 270,000 تومان
39
450,000 تومان 270,000 تومان
111
100,000 تومان 20,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان
11
300,000 تومان 180,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان
18
300,000 تومان 180,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 225,000 تومان
14
375,000 تومان 225,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 187,500 تومان
20
375,000 تومان 187,500 تومان
5.00 1 رای
375,000 تومان 225,000 تومان
38
375,000 تومان 225,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
61
1,000,000 تومان
50
1,000,000 تومان

دوره های پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان 270,000 تومان
9
450,000 تومان 270,000 تومان
39
450,000 تومان 270,000 تومان
111
100,000 تومان 20,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان
11
300,000 تومان 180,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان
18
300,000 تومان 180,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 225,000 تومان
14
375,000 تومان 225,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 187,500 تومان
20
375,000 تومان 187,500 تومان
5.00 1 رای
375,000 تومان 225,000 تومان
38
375,000 تومان 225,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
61
1,000,000 تومان
50
1,000,000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال کاربردی

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

فیبوناچی و الگوهای هارمونیک
مدیریت ریسک
روانشناسی معامله‌گری
بورسی

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان 270,000 تومان
9
450,000 تومان 270,000 تومان
39
450,000 تومان 270,000 تومان
111
100,000 تومان 20,000 تومان

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

عنوان تاگل

محتوای تاگل در این قسمت قرار میگیرد ، بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن تغییر کنید

رایگان!

بستن

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[btnsx id=”35275″ link_type=”woocommerce_add_to_cart” link_woocommerce_id=”963″]
https://amoozin.com/?post_type=product&p=963